خدمات رشد و بهبود فضای مجازی

هر آنچه برای رشد کسب و کار شما و خودتان در دنیای فضای مجازی لازم دارید در یک جا جمع شده است. ما از ابتدای مسیر یعنی مشاوره و طراحی استراتژی تا رشد شما از طریق شبکه های اجتماعی در کنارتان هستیم و ترکیبی از خدمات مارکتینگ و برندینگ را در کنار خدمات ویژه به شما ارائه می‌دهیم.

بسته 400 فالوور اینستاگرام RFLW1
 
23,000 تومان
  تعداد فالوور: 400
  قیمت: 23,000
ثبت سفارش
بسته 1000 فالوور اینستاگرام RFLW2
 
39,900 تومان
  تعداد فالوور: 1,000
  قیمت: 39,900
ثبت سفارش
بسته 2000 فالوور اینستاگرام RFLW3
 
78,000 تومان
  تعداد فالوور: 2,000
  قیمت: 78,000
ثبت سفارش
بسته 4700 فالوور اینستاگرام RFLW4
 
199,900 تومان
  تعداد فالوور: 4,700
  قیمت: 199,900
ثبت سفارش
خرید 100 لایک اینستاگرام RLK1
 
2,000 تومان
  تعداد لایک: 100
  قیمت: 2,000
ثبت سفارش
خرید 500 لایک اینستاگرام RLK2
 
9,000 تومان
  تعداد لایک: 500
  قیمت: 9,000
ثبت سفارش
خرید 1000 لایک اینستاگرام RLK3
 
18,000 تومان
  تعداد لایک: 1,000
  قیمت: 18,000
ثبت سفارش
خرید 3000 لایک اینستاگرام RLK4
 
53,000 تومان
  تعداد لایک: 3,000
  قیمت: 53,000
ثبت سفارش
خرید 500 ویوو اینستاگرام RVW1
 
2,000 تومان
  تعداد ویوو: 500
  قیمت: 2,000
ثبت سفارش
خرید 1000 ویوو اینستاگرام RVW2
 
3,900 تومان
  تعداد ویوو: 1,000
  قیمت: 3,900
ثبت سفارش
خرید 2000 ویوو اینستاگرام RVW3
 
7,500 تومان
  تعداد ویوو: 2,000
  قیمت: 7,500
ثبت سفارش
خرید 5000 ویوو اینستاگرام RVW4
 
17,900 تومان
  تعداد ویوو: 5,000
  قیمت: 17,900
ثبت سفارش
خرید 10 کامنت اینستاگرام RCM1
 
3,900 تومان
  تعداد کامنت: 10
  قیمت: 3,900
ثبت سفارش
خرید 20 کامنت اینستاگرام RCM2
 
7,900 تومان
  تعداد کامنت: 20
  قیمت: 7,900
ثبت سفارش
خرید 50 کامنت اینستاگرام RCM3
 
19,000 تومان
  تعداد کامنت: 50
  قیمت: 19,000
ثبت سفارش
خرید 100 کامنت اینستاگرام RCM4
 
37,000 تومان
  تعداد کامنت: 100
  قیمت: 37,000
ثبت سفارش
1000 ویو استوری اینستاگرام RSW1
 
14,500 تومان
  تعداد ویوو: 1,000
  تعداد ایمپرشن: 1,000
  قیمت: 14,500
ثبت سفارش
2000 ویو استوری اینستاگرام RSW2
 
22,000 تومان
  تعداد ویوو: 2,000
  تعداد ایمپرشن: 2,000
  قیمت: 22,000
ثبت سفارش
5000 ویو استوری اینستاگرام RSW3
 
50,000 تومان
  تعداد ویوو: 5,000
  تعداد ایمپرشن: 5,000
  قیمت: 50,000
ثبت سفارش
10000 ویو استوری اینستاگرام RSW4
 
100,000 تومان
  تعداد ویوو: 10,000
  تعداد ایمپرشن: 10,000
  قیمت: 100,000
ثبت سفارش
خرید 1000 ایمپرشن پست RIM1
 
12,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 1,000
  قیمت: 12,000
ثبت سفارش
خرید 2000 ایمپرشن پست RIM2
 
21,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 2,000
  قیمت: 21,000
ثبت سفارش
خرید 5000 ایمپرشن پست RIM3
 
44,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 5,000
  قیمت: 44,000
ثبت سفارش
خرید 10000 ایمپرشن پست RIM4
 
81,000 تومان
  تعداد ایمپرشن: 10,000
  قیمت: 81,000
ثبت سفارش
تبلیغ در اینستاگرام RSNA1
 
625,000 تومان
  جمع فالوورهای بیننده: 250,000
  تعداد مشاهده تبلیغ: 100,000
  حداقل ریچ تبلیغ: 60,000
  قیمت: 625,000
ثبت سفارش
تبلیغ در اینستاگرام RSNA2
 
999,000 تومان
  جمع فالوورهای بیننده: 500,000
  تعداد مشاهده تبلیغ: 300,000
  حداقل ریچ تبلیغ: 150,000
  قیمت: 999,000
ثبت سفارش
تبلیغ در اینستاگرام RSNA3
 
1,999,000 تومان
  جمع فالوورهای بیننده: 1,000,000
  تعداد مشاهده تبلیغ: 600,000
  حداقل ریچ تبلیغ: 350,000
  قیمت: 1,999,000
ثبت سفارش
تبلیغ در اینستاگرام RSNA4
 
9,999,000 تومان
  جمع فالوورهای بیننده: 5,000,000
  تعداد مشاهده تبلیغ: 3,500,000
  حداقل ریچ تبلیغ: 2,000,000
  قیمت: 9,999,000
ثبت سفارش
مشاوره اینستاگرام RIC1
 
149,000 تومان
  تعداد اکانت: 1
  زمان مشاوره (ساعت): 1
  آنالیز پیج:
  تحلیل رقبا:
  تدوین استراتژی:
  ارائه گزارش:
  قیمت: 149,000
ثبت سفارش
مشاوره اینستاگرام RIC2
 
299,000 تومان
  تعداد اکانت: 2
  زمان مشاوره (ساعت): 2
  آنالیز پیج:
  تحلیل رقبا:
  تدوین استراتژی:
  ارائه گزارش:
  قیمت: 299,000
ثبت سفارش
مشاوره اینستاگرام RIC3
 
399,000 تومان
  تعداد اکانت: 3
  زمان مشاوره (ساعت): 3
  آنالیز پیج:
  تحلیل رقبا: