1,250,000 تومان
  پست وبسایت: 20
  پست تلگرام: 20
  پست اینستاگرام: 20
  انتشار استوری: 10
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر:
  ادیت ویدئو:
  مدیریت دایرکت:
  تعداد محتوا: 0
  کلمات محتوا: 0
  نوع محتوا:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 1,250,000
  بهای سالانه: 14,500,000
ثبت سفارش
 
1,650,000 تومان
  پست وبسایت: 25
  پست تلگرام: 25
  پست اینستاگرام: 25
  انتشار استوری: 15
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر:
  ادیت ویدئو:
  مدیریت دایرکت:
  تعداد محتوا: 0
  کلمات محتوا: 0
  نوع محتوا:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 1,650,000
  بهای سالانه: 19,500,000
ثبت سفارش
 
2,990,000 تومان
  پست وبسایت: 30
  پست تلگرام: 30
  پست اینستاگرام: 30
  انتشار استوری: 20
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 10
  ادیت ویدئو: 2
  مدیریت دایرکت:
  تعداد محتوا: 0
  کلمات محتوا: 0
  نوع محتوا:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 2,990,000
  بهای سالانه: 34,900,000
ثبت سفارش
 
4,500,000 تومان
  پست وبسایت: 50
  پست تلگرام: 50
  پست اینستاگرام: 50
  انتشار استوری: 20
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 20
  ادیت ویدئو: 10
  مدیریت دایرکت:
  تعداد محتوا: 5
  کلمات محتوا: 300
  نوع محتوا: متنی
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 4,500,000
  بهای سالانه: 49,990,000
ثبت سفارش